Klinika hematológie a transfuziológie Bratislava


KHaT má v súčasnosti modernú koncepciu, založenú na tímovej práci a na osvedčenom spojení vyspelej transfuziológie,  najnovších diagnostických metód a modernej liečebnej zložky, s možnosťou zapojenia všetkých vysokorozvinutých pracovísk FN a LF UK a úzkej spolupráce s domácimi a zahraničnými pracoviskami. Cieľom prioritných programov rozvoja KHaT je pokrytie aktuálnych a perspektívnych potrieb odboru v SR:
 
Transplanácie krvotvorných buniek
- medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov
- prispôsobenie priestorov lôžkovej časti zvyšujúcim sa nárokom (HEPA filtrácia vzduchu, izby so samostatným WC a sprchou)
- uplatnenie transplantácie v liečbe autoimunitných ochorení s nepriaznivou prognózou
- rozvoj cytaferetickej jednotky
- pokrok v produkcii, spracovaní, kryokonzervácii a skladovaní krvotvorných buniek
 
Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene
- dôraz na molekulové metódy typizácie
- nábor darcov v mladších vekových skupinách
 
Ambulantná činnosť
- dôraz na jej kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti
- rozvíjať komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby
- národné hemofilické centrum
- zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení
- komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie
- riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách FN
- imunotolerančná liečba inhibítorov
- aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií
- koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR
 
Register darcov so vzácnymi krvnými skupinami
 
Národné referenčné laboratórium
- kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality
- zavádzať a rozvíjať sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike
 
Vysokošpecializované transfuziologické procedúry
- modernizácia priestorovo-technická (krvinkový separátor)
- rozšíriť terapeutické hemaferézy (štandardizácia indikácií, adekvátne hradenie, ...)
- sfunkčniť transfúzu komisiu pri FNsP
- perspektívne inovovať a doplniť prístrojové vybavenie o 1 separátor a ožarovač krviniek
Rozvoj vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti
 
Vedecko-výskumné aktivity
- multicentrické a medzinárodné klinické štúdie
- výskumné granty
- skúšanie nových liečiv alebo kombinácií známych liečív
 
Pregraduálne vzdelávanie
- podľa vyukových potrieb LF UK rozšíriť činnosť v rámci katedry internej medicíny
- perspektívne zapojenie sa do výuky aj v nižších ročníkoch LF UK
 
Postgraduálne vzdelávanie (zastrešené SPAM)
- individuálne školenia a študijné pobyty
- kurzy
- kvalifikačné skúšky
 
Zamerať sa na získanie ďalších medzinárodných a/alebo medzinárodne platných akreditácií (napr. EFI – Európska federácia imunológie)
 
Pravideľne teoretické a klinické semináre
 
Spoločné semináre so špecializovanými pracoviskami v SR