Nadácia Leukémie
UNB Bratislava,
pracovisko Petržalka
Antolská 11
851 07 Bratislava
 
 
IČO:  308 45 271
DIČ:  202 15 475 06
Registr. číslo:  203/Na-96/268
tel. +421908772209
nadacialeukemie@googlegroups.com
 
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK96 3100 0000 0040 0012 7907
 
Bankové spojenie pre príspevky 2% z dane:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK55 3100 0000 0040 0012 7966